Biografie sławnych Butlerów

Konrad Butler
Wielki Mistrz Ludolf Konig nadaje Konradowi Butlerowi i jego prawnym dziedzicom 28 łanów w polu (1 łan = ok. 18 ha), bez potrzeby dawania krowy i świni od czego zwalnia na wieczne dziedziczne posiadanie, w granicach znanych zakonowi z obowiązkiem jednej służby w zbroi lekkiej na wezwanie zakonu oraz pracy przy naprawie lub rozbiórce starych albo budowie nowych zamków.
  Konrad Butler Welpin
  Załącznik umieszczony dzięki uprzejmości p. Marka Sasa.Jakub Butler - najsłynniejszy z rodu.

Jakub Butler Hrabia Killkeny z oddziałem armi irlandzkiej zaciągnął się u króla szwedzkiego Karola Gustawa do walki z Zygmuntem III. Następnie przechodzi na stronę polską i podlegając Żółkiewskiemu odpiera we wrześniu 1617r najazd Tatarów pod Buszą. Otrzymuje w 1627r indygenat. W 1628r w czasie wojny polsko-szwedzkiej zajął Kętrzyn. W roku 1629r jako pierwszy powiększył swój pułk o kompanie dragonów. W 1630r z oddziałem 600 dragonów wyprawił się na śląsk do Wallensteina, wodza Ligi Katolickiej w wojnie Trzydziestoletniej. Oddał pułk swemu bratankowi Walterowi Butlerowi. Piechota Jakuba liczyła 6 rot i wsławiła się bitwą pod Smoleńskiem IX.1633r. W 1634r w dowód uznania za uratowanie życia króla stał się gwardią przyboczną króla.
  Ekspedycyja inflantska Jakub Butler - Negocjacje z 20 lipca 1622r Polskie i rosyjskie plany wojskowe w przededniu wojny smoleńskiej (1632–1634) Jakub Butler - Hrabia Kilkenny Jakub Butler - Bitwa pod Trzcianem Wojna Polsko-Rosyjska Jakub Butler - Indygenat Jakub Butler - ZasługiErnest Aleksander Butler

Przeniósł się do Litwy z Inftant Szwedzkich. Uczyniwszy wywód w języku niemieckim pisany dowodzący, że był prawdziwym Inflantskim szlachcicem pomiędzy bracią i stryjami (w dowód składał się tenże wywód). Był assesorem sądowów zadwornych Jego Królewskiej Mości, wiele też odprawiał publicznych, funkcji. Otrzymał przywiley od Nayjaśniejszego Króla Jegomości Władysława na pisarstwo ziemskie wendeńskie w roku 1634 maja 7 dnia. Żoną jego była Anna Eufrozyna Hondorfowa.

Link do dokumentów archiwalnych.
  Ernest Aleksnader Butler Polskie tlumaczenie i oryginał wypis z ksiąg szlacheckich dot. Ernesta Aleksandra ButleraOtto Butler

Vice-Colonellus pułkownik dragonii nadwornej,otrzymał w dożywocie dobra Ostrowy Wielkie i Wołodnia w Kujawach,które za konsensem królewskim w 1668r ustąpił na rzecz brata swego Ernesta. W 1649r brał udział w obronie Zbaraża.W 1683r w jako generał-major brał udział w bitwie pod Wiedniem.Stefan Butler z Beblu
"Stefan Butler - Kapitan Rzeczypospolitej tak się podpisał z inflandczykami na elekcyę Jana Karzimierza. Domysłamy się, że był to syn Jabóba, o którym się mówiło".Jerzy Butler
Jerzy Butler za Zygmunta III został podkomorzym wendeńskim (1590). W chwili obecnej nie posiadamy więcej informacji o Jerzym Butlerze.Barthold Butler
Barthold Butler (1581) początkowo oficer służący pod rozkazami następcy tronu norweskiego i wielkorządcy Inflant księcia Magnusa, następnie pułkownik piechoty w armii Stefana Batorego oblegajacego Psków.Walter Butler Hrabia
Walter Butler był synem Piotra Butler z Irlandii. Szybko został oficerem w irlandzkiej Legii, był polecony przez Jamesa Butler. Walcząc w obronie Frankfurtu w 1631 roku Butler dostał się do szwedzkiej niewoli, lecz został uwolniony i szybko zdobył zaufanie Wallenstein. Wallenstein mianował go pułkownikiem dragonów. 25 lutego 1634 r. wraz z puł. Gordonem i puł. Leslie stanął na czele spisku, mającego na celu zabicie Wallensteina. Ciało Wallensteina pochowano w Jicinie, skąd jego szczątki przeniesiono do Mnichovego Hradista. Cesarz nadał Butlerowi tytuł hrabiowski. Walter Butler zmarł w dniu 25 Grudnia 1634 r. w Schorndorfie.

  Pułkownik Walter Butler wg. Huberta Butlera z Historia rodziny. Walterem Butlerem Czeski
Wilhelm (William) Butler
Wilhelm (William) Butler, brat Waltera Butler, dziedziczy po bracie tytuł hrabiego. Wyprowadził on bez szwanku pułk z pola bitwy, a następnie w roku 1655, w randze generała majora, dowodził obroną Lwowa przed Szwedami, 28-30.07.1656. Walczył na szańcach Warszawy, a następnie oblegał i zdobył Toruń. Ostatnią kampanią Wilhelma była wojna z Turcją (1672-72), w czasie której walczył pod Chocimiem pod wodzą hetmana Sobieskiego.Gotard Butler h. własnego 1600-1661
[Żródło: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/gotard-wilhelm-butler-h-wlasnego]

Butler Gotard h. własnego, (ur. 1600), syn Teodora i Doroty Streithorst, urodzony w Goldyndze, przeszedł zdaje się jeszcze w młodości z protestantyzmu na katolicyzm.
W r. 1624 został pisarzem kancelarii koronnej, poczem powołany został do dworu królewicza Jana Kazimierza. Jako dworzanin pozyskał sobie nie tylko zaufanie, ale zdobył nawet dośæ duży wpływ na królewicza i cieszył się nim aż do swej śmierci. Równocześnie oddawał B. pewne przysługi braciom Jana Kazimierza, to też w r. 1632 naznaczył mu Jan Albert pensję roczną 200 złp, a w r. 1635 Władysław IV, który z czasem udzielił mu tytułu dworzanina królewskiego, zapewnił mu roczny dochód 200 złp z jednego ze starostw.
W r. 1635 wyjechał B. razem z królewiczem do Niemiec, po powrocie zaś w r. 1636 posłował z ramienia króla do Kurlandii. W następnym roku wziął udział w uroczystościach ślubnych króla, poczem w styczniu 1638 r. wyjechał jako podkomorzy Jana Kazimierza z nim razem na południe, został też z całym orszakiem królewicza zatrzymany we Francji. Z końcem tego roku wysłał go Jan Kazimierz do Polski, by przyśpieszyæ swe wyzwolenie z więzienia. B. nie udał się zaraz do Polski, bo na rozkaz rządu francuskiego musiał czas jakiś zabawiæ w Paryżu, tak że dopiero w połowie 1639 r. zjawił się w Polsce. Ponieważ w tym czasie wyruszało poselstwo Gosiewskiego do Francji, B. jako znający już tamtejsze stosunki przyłączył się do poselstwa i jeszcze przed posłem zjawił się w Paryżu. Wziął on tu udział w rokowaniach, mających na celu wyzwolenie księcia, po czym z nim razem wrócił do Polski. Już od r. 1636 zawiaduje B. z przerwami skarbem, a w czasie pobytu w Polsce także majątkiem królewicza. To też gdy w r. 1643 Jan Kazimierz wybrał się ponownie w podróż, zlecił mu na czas swej nieobecności nadzór nad majątkiem swoim w Polsce. W funkcji tej zatwierdził go potem sam król, skoro nadeszła wiadomośæ o wstąpieniu Jana Kazimierza do jezuitów. Jakkolwiek potem królewicz oddał swe dobra pod opiekę Karola Ferdynanda, ten pozostawił bezpośredni nadzór nad majątkiem brata zdaje się B-owi. W sierpniu 1644 roku oddał mu Władysław jedno ze starostw Jana Kazimierza, m. Preny. W majątku tym B., szczerze zdaje się przywiązany do swego pana, wystawił z czasem zamek, mający rozkładem swym naśladowaæ Cisteron, miejsce więzienia Jana Kazimierza. W rok potem otrzymał B. od króla w zarząd majątek leśny. Za powrotem Jana Kazimierza utracił co prawda swe starostwo; odzyskał je potem, zdaje się dopiero po wstąpieniu na tron swego pana.

Link do zdjęć zamku Cisteron, na wzór którego Gotard Butler w Prenach wybudował jego kopię.

Wybór Jana Kazimierza zdawał się otwieraæ faworytowi nowego króla drogę do wysokich dostojeństw. B. jednak nie skorzystał z tych możliwości, prawdopodobne zresztą jest, że zawadą mogło mu tu byæ jego obce pochodzenie. Niemniej jego znaczenie u króla pozostało niezmienione. »Butlerus summa apud regem pollet gratia« – pisze jeszcze w r. 1659 Lisola. Już z początku panowania, mianowicie w czasie wyprawy Zborowskiej, zaskarbił on sobie wdzięcznośæ króla, za co zostało mu nadane mimo sprzeciwu Prusaków starostwo nowskie. Podczas wyprawy beresteckiej zlecił król bawiącemu w Warszawie B-owi opiekę nad swym mieniem i stolicą. W tym samym roku, zapewne nie bez przyczynienia się króla, otrzymał B. tytuł hrabiowski od cesarza. Dwa lata póŸniej wziął B. od króla w zarząd ekonomię grodzieńską, z której płacił mu przeszło 60.000 złp. Nie brał on udziału w wyprawie żwanieckiej, w czasie której bawił przy królowej w Płocku. Przez niego usiłuje poróżniony w tym momencie z żoną król wpływaæ na postępowanie Ludwiki Marii. Rok 1654 przyniósł B-owi starostwo parnawskie i urząd podskarbiego nadwornego, w następnym był już podkomorzym koronnym. W przededniu »potopu«, po śmierci Karola Ferdynanda, pojechał B. obejmowaæ w zarząd księstwa opolskie i raciborskie. W czasie napadu szwedzkiego stanął wiernie przy królu i wyłożył na poratowanie skarbu królewskiego 60.000 zł ze swej prywatnej szkatuły. Przez czas wojny przebywał z racji swego urzędu przy królu, równocześnie jednak interesował się sprawami administracyjnymi księstw śląskich. W lecie 1656 r. przebywał w otoczeniu króla zdobycie Warszawy i trzydniową bitwę. Po cofnięciu się zalewu szwedzkiego wrócił do ekonomii grodzieńskiej, by pracowaæ nad jej odbudową. Z początkiem r. 1660 zlecił mu król, bawiący wówczas w Prusiech, dopilnowanie obrony stolicy, zagrożonej napadem Moskali. Po pokoju oliwskim wrócił B. do swej ekonomii i pilnował operacji wojskowych przeciw zamkowi grodzieńskiemu, zajętemu przez Moskali; z drugiej strony ochraniał ekonomię przed rabunkami wojsk litewskich. Tutaj zdaje się zastała go śmieræ w jesieni 1661 r. B. był żonaty z Konstancją Wodyńską, panną z fraucymeru Cecylii Renaty i Ludwiki Marii. Z małżeństwa tego miał trzech synów: Jana, Marka i Teodora. Miał też brata Wilhelma, pułkownika gwardii królewskiej, z czasem generał-majora, uczestnika kampanii kozackich i szwedzkich, zmarłego w styczniu 1660 r.

Najbogatsze żródła do B-a znajdują się w B. Kras., rkp. 141–51, 4003–7, 4016. Poza tym Arch. Główne w Warszawie; Wassenberg E., Więzienie J. K. we Francji, tłum. Balińskiego, 16–7, 24, 36, 101–4, 141–2, 144–5, 156, 158, 161–3, 170, 172, 180; Vol. leg. IV; Urkunden u. Aktenstücke, IX; Lisola, Berichte; Lengnich, Geschichte d. preuss. Lande, VII; Temberski, Annales; Boniecki; Uruski; Enc. Org.; Kubala, Wojna szwedzka, 373; tenże, Wojna brandenburska, 24; Wegner, Szwedzi w Warszawie.

Władysław Czapliński

Molodutyn Preny Prienai Sarnaki MILEJCZYCE - Parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Gotard Wilhelm Butler - Syn Teodora Butlera. Generosus Gottardus Vilhelmus Butler Gotard Wilhelm Butler - Libracya dworów, kamienic i placów w różnych miastach, różnych osób. Wyznaczenie Jerzego Fischera na płnomocnika prawnego Gotarda Wilhelma Butlera Wpis do Księgi Metryki Koronnej Gotard Wilhelm Butler by www.ipsb.nina.gov.pl.pdfTeodor Butler ur ok 1661r zm 17.04.1701
Syn Gotarda Butler i Konstancji Wodyńskiej. Kanonik warszawski i opat klasztoru norbertanów w Witowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Członek kapituły warmińskiej. Bliski kuzyn Jana III Sobieskiego.

Poniżej obraz płyty nagrobnej znajduje się w bazylice Archikatedralnej we Fromborku.
Jan Butler
Jan Butler pisał się hrabią na Międzylesiu i Krześlinie, zanim został starostą drohickim. Był posłem na sejm. W 1682 został starostą nowskim. W 1683 roku uczestniczył w wyprawach wojennych Jana III Sobieskiego w tym w bitwie pod Wiedniem. Jan był dwukrotnie żonaty, najpierw z łowiczanką Żałęcką, następnie z Bogumiłą z Goraja. Zmarł w 1710 roku.

  Listy do Jana Butlera Ubezpieczenia miasta Elbląg Wies - Abramów
Marek Butler ok 1628-1680
Marek Butler hrabia na Międzylesiu i Opolu. Podkomorzy drohiczyński, starosta preński, pułkownik Jego Królewskiej Mości, członek Rady Królewskiej Jana III Sobieskiego. Był posłem na sejm. Żonaty z kasztelanką Barbarą Słupecką sprawował urząd podkomorzego (1678), a potem starosty drohickiego (1679-1690), zmarł w czasie trwania sejmu w 1690 roku.

  Historia Opola Lubelskiego Listy do Marka Butlera.pdf Kommissya między dobrami Ur: Podkomorzego Ziemie Bielskiey, a gruntami leśnictwa naszego Nowodworskiego Kommissya do traktatów Moskiewskich
Alexander Butler
Drugi z kolei syn Gotarda Wilhelma. Starosta Preński i Prohicki poseł na Sejm Województwa Podlaskiego Ziemi Drohockiej. Podpisał Konfederaję Generalną. Po śmierci Jana III miał za sobą Konstncję Krassowską Podkomorzankę Mielnicką herbu Jastrzębiec.Marek Antoni Butler
Starosta Brański i Preński dziedzic dóbr Radzimina w Województwie Podlaskim. Żonaty, po którym z żoną Franciszką Szczucką jej synowie Józef, Michał i Łukasz Aleksander. Wraz z żoną założyli ok. 1705 roku Frampol.
  drzewo_antoni_marek Reassumptio kommissyi Mazowieckiego, y Podlaskiego Woiewody, z Xięstwem Pruskim. Tablica Epitafijna poświęcona Markowi Butlerowi znajdująca się w kościele NMP w Opolu Lubelskim. Frampol – histori miasta Sprawy Sadowe w Lublinie i na Lubelszczyzna - Butler
Józef Butler (???? - 1749)

Syn Marka Butlera i Franciszki Szczuckiej, starosta kwieciński i dziedzic Radziecina, starosta witagolski.
Właściciel częśći ziem klucza frampolskiego.
W 1740 roku ufundował pierwszy drewniany kościół we Frampolu.
Ożenil się z Teresą Urbańską. Po śmierci męża wyszła za mąż za Józefa Fredro.Michał Butler ur. w 1715 D. 27 SEP. zm. R. 1782 D. 21 AN

Michał Starosta Witagolski i Preński Poseł na Sejm. Stronnik Czartoryskich. Kawaler Orderu św. Stanisława. Miał dwie żony Benedyktę Pac i Mariannę Markowską. Z pierwszej żony córka Franciszka za Mikołajem ks Radziwiłłem, Generałem wojsk Litewskich. Z drugiej synowie Jan dziedzic dóbr Miedzna i Antoni dziedzic dóbr Jartypory.
Michał Butler 1715-1782 Starosta Prenski
Michał Butler 1715-1782 Starosta Preński
Obraz umieszczony na stronie dzięki uprzejmości Pani Kustosz Dorocie Pikule. Miejsce przechowania obrazu Muzeum Diecezjalne w Siedlcach.

Link do dokumentów archiwalnych.

  Starostwo preńskie
Aleksander Butler ur. 10. 1711 r. zm. 25.10.1783 r.

Trzeci syn Antoniego Marka dziedzic dóbr: Klimczyce, Międzylesie i Sarnaki, które zamienił na miasto 1760 r. Dostał od Augusta III dobra Grodziczno w województwie Chełmskim na własnośæ.
Starosta Witagalski i Mielnicki, Wolski, Bielski. Podpisał elekcję 1764 r. Żona jego Katarzyna Granowska z której córka Rozalia wydana za Antoniego hr Ossolińskiego Starostą Sulajowskim. Ostatnie trzy lata spędził w Warszawie. Zmarł 25.X.1783 r. Pochowany w Kościele N. P. Marii na Nowym Mieście w Warszawie.Tłok pieczętny znajduje się w Muzeum Wojska w Białymstoku a informacja o nim tutaj jest zawarta dzięki uprzejmości Pani Haliny Sawickiej i Panu Markowi Gajewskiemu. Za co serdecznie dziękujemy.

Tłok pieczętny do laku Aleksandra Butlera h.własnego, starosty mielnickiego w latach 1738-1775. W zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku przechowywany się tłok pieczętny do laku Aleksandra Butlera, przywódcy szlachty stronnika magnatów.
Napis majuskułą umieszczony w podwójnym otoku:
ALEKSANDER SACRI ROMANI IMPERI COMES BUTLER KAPITANEUS MIELNICENSIS Otok zewnętrzny perełkowy. W polu pieczęci orzeł bez korony w ozdobnym kartuszu zwieńczonym dziewięciopałkową hrabiowską koroną. Głowa orła zwrócona w prawą stronę. Na jego piersi tarcz odmiany starszej francuskiej, na której rozpościera się znak herbowy,koszyk o jednym uch wypełniony winnymi gronami. Wymiary 60 mm, wym rączki 23x28x10 mm, mosiądz, odlew stan zachowania dobry.

  Deputacya do Rady Starostwo mielnickie Ustawa rokow ziemskich Ziemia mielnicka Zaspokoienie sprawymiędzy UU. Byszewskiem y U. Butlerem.
Antoni Butler ur. 1779r zm. 1852r

Jan Butler 1780 zm. 1.08.1833
Nagrobek Rodzinny Antoniego i Jana Butlerów
hr Jan Butler młodszy brat Antoniego Butlera, był ostatnim dziedzicem dóbr Miedzna. W miejscowości Miedzna jest nagrobek rodziny Butlerów.

Na nagrobku napisane jest z jednej strony: Zwłoki śP. Antoniego HR Butlera dziedzica dóbr Jartypory z przeległościami natomiast na drugiej stronie: Zwłoki śp. Jana HR Butlear dziedzica dóbr Miedzna z przyległościami zm. 1.08.1833 r.

Link do dokumentów archiwalnych.


Scany histrorycznych dokumentów potwierdzajacych nadanie stanu szlacheckiego Antoniemu Butlerowi
Teodora Urszula Otylia Piłsudska z Butlerów

Teodora Urszula Otylia Piłsudska z Butlerów (ur. 1811, zm. 5 pażdziernika 1886 w Poszuszwiu, pow. kowieński) - hrabianka polska, babka Józefa Piłsudskiego.
Teodora Urszula Otylia Butler herbu własnego urodziła się w 1811 r. jako jedno z sześciorga dzieci podkomorzego Wincentego Butlera i Małgorzaty z Billewiczów herbu Mogiła.
Jej ojciec był właścicielem folwarków: Ropszany (gmina Troupie), Leluny, Płaszotka, Jesinkiszki oraz innych mniejszych, których ogólna powierzchnia wynosiła ok. 4000 ha.
Teodora uczyła się w klasztorze sióstr wizytek w Wilnie. Znała niemiecki, francuski oraz grała na fortepianie. W 1832 r. w Ropszanach zaręczyła się z 16 lat starszym Piotrem Pawłem Piłsudskim i tego samego roku w Paryndze (pow. święciański) wyszła za niego za mąż.
Młoda para zamieszkała w Lidowianach (pow. rosieński) razem z bratem Piotra Walerym oraz ich matką Anną z Billewiczów. Następnie rodzina przeniosła się do Poszuszwia (pow. kowieński), gdzie Piotr zajął się majątkiem swojej owdowiałej ciotki Eufrozyny Białłozorowej z Billewiczów, który obejmował ok. 500 ha ziemi. Po śmierci ojca w 1843 r. Teodora przeniosła się z mężem do Ropszan, gdzie Piotr zajmował się, pozostawionym pod ich opieką majątkiem.
Powrócili do Poszuszwia w 1849 r. Z Piotrem Pawłem miała ośmioro dzieci: Józefa Wincentego Walerię (1843-1926) - wyszła za mąż za A. Giedgowda Julię (1836-1910) - wyszła za mąż za M. Bortkiewicza Teresę (1838-1906) - wyszła za mąż za K. Symonowicza Ildefonsa - zmarł w wieku 8 lat Wincentego (1839-1916) - ożenił się za Marią Jeleńską herbu Korczak Ottona - zmarł w dzieciństwie Annę - zmarła w dzieciństwie 24 listopada 1851 r. zmarł jej mąż. Owdowiała Teodora prowadziła majątek w Poszuszwiu. Była jedną z fundatorek kościoła w Pojeślu, którego budowę ukończono w 1862 r., a konsekrowano w 1863 r., jednak władze carskie zabroniły odprawiania w nim mszy i kościół stał zamknięty przez pewien okres. W 1885 r. w wieku 74 lat odbyła stukilometrową pieszą pielgrzymkę z Kowna do Ostrej Bramy w Wilnie. Zmarła 5 pażdziernika 1886 r. z powodu choroby wrzodowej. Nie została pochowana w Krokach (pow. kowieński) obok męża, gdyż cmentarz był przeznaczony do likwidacji. Spoczęła na cmentarzu w Pojeślu (pow. kowieński), naprzeciw frontowych drzwi kościoła, którego była fundatorką. Pozostawiła po sobie zbiór przepisów kulinarnych z 1839 r.

Nagrobek Teodory Urszuli Otylii Piłsudskiej z Butlerów w miejscowości Pojeśle

Praprababką marszałka była Elżbieta Butler, zmarła w 1894 r., zamężna z Wojciechem Michałowskim. Józef Wincenty Piotr Piłsudski (ur. 22 lutego 1833 r. w Rapszanach, zm. 15 kwietnia 1902 r. w Petersburgu) - ojciec marszałka Józefa Piłsudskiego. Józef Wincenty Piotr Piłsudski, herbu Kościesza odmiana Piłsudski urodził się 22 lutego 1833 r. w Rapszanach w powiecie wiłkomierskim jako syn Piotra Pawła Piłsudskiego i Teodory Urszuli Otylii z Butlerów. Został ochrczony 24 lutego tego samego roku. Rodzicami chrzestnymi byli: Wincenty Butler z żoną, Fadiej Butler z żoną, Waleria Butler i Elżbieta Michałowska. Chodził do gimnazjum w Krożach i szkoły w Wiłkomierzu. Studiował agronomię w Instytucie Agronomicznym w Horyhorkach w obwodzie mohylewskim. Podczas powstania styczniowego był komisarzem rządu powstańczego na powiat kowieński[1]. 22 kwietnia 1863 r. w Tenenianach w okręgu tauroskim ożenił się z Marią z Billewiczów h. Mogiła, która w posagu wniosła cztery majątki (ok. 12 000 ha), m.in. Zułów oraz kilkaset tysięcy rubli. Józef Wincenty nie był zbyt zdolnym zarządcą i utracił wszystkie swoje dobra. Rodzina Piłsudskich następnie zamieszkała w Wilnie. Józef Wincenty i Maria mieli dwanaścioro dzieci: Helena Piłsudska (1864 - 1917) Zofia Kadencowa (1865 - 3 lutego 1935) - żona dr med. Bolesława Kadencego, pochowana w Wilnie na cmentarzu bernardyńskim Bronisław Piłsudski Józef Piłsudski Adam Piłsudski Kazimierz Piłsudski Maria Juchniewiczowa (1873 - 1921) - żona Cezarego Juchniewicza Jan Piłsudski Ludwika Majewska (1879 - 1924) - żona Leona Majewskiego, pochowana na wileńskiej Rossie Kacper Piłsudski (1881 - 1915) Piotr Piłsudski (ur. i zm. 1882) - brat bliżniak Teodory Teodora Piłsudska (ur. i zm. 1882) - siostra bliżniaczka Piotra Pozdrawiam serdecznie - Marek Woliński.
Konstanty Butler ur. 1896 roku, zm. 11-08-1975 r. w Valentin Alsina - Lanus (Argentyna)

właściciel majątku Kwinciszki na Litwie, major rezerwy, Kawaler Krzyża Witolda I. Klasy, I. stopnia i innych bojowych odznaczeń zagranicznych, były dyrektor Polskiego Banku w Kownie, były dyrektor I. Litewskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, były prezes Komitetu Pomocy Uchodźców Polaków na Litwie, członek Zarządów:
 • Towarzystwa " Pochodnia";
 • Polskiego Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności;
 • Związku Rolników Polaków na Litwie,
 • były członek Komitetu Rodzicielskiego Polskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza;
 • były członek Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego "Spartan";
 • członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie.
Link do dokumentów archiwalnych dotyczących Konstantego Butlera..